കേരളത്തിന് നെല്ലുത്പാദനത്തിൽ സ്വയംപര്യാപ്തത ഇനിയും അകലെയാണോ? കണക്കുകൾ പറയുന്നു

കേരളത്തിന് നെല്ലുത്പാദനത്തിൽ സ്വയംപര്യാപ്തത ഇനിയും അകലെയാണോ? കണക്കുകൾ പറയുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് തരിശുനിലങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പെടെ നെല്ലുത്പാദനത്തിലെ സ്വയംപര്യാപ്തതയെന്ന ലക്ഷ്യവുമായി കൃഷി വകുപ്പ് സജീവമായി രംഗത്തുണ്ട്.

Read more

പാല്‍ ഉല്‍പാദനത്തില്‍ സ്വയംപര്യാപ്തത ലക്ഷ്യമാക്കി കേരളത്തിന്റെ കുതിപ്പ്; ഡിസംബറിൽ ലക്ഷ്യം നേടാനൊരുങ്ങി ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ്

പാല്‍ ഉല്‍പാദനത്തില്‍ സ്വയംപര്യാപ്തത ലക്ഷ്യമാക്കി കേരളത്തിന്റെ കുതിപ്പ്; ഡിസംബറിൽ ലക്ഷ്യം നേടാനൊരുങ്ങി ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ്. ഡിസംബറോടെ ആഭ്യന്തര പാല്‍ ഉല്‍പാദനത്തില്‍ കേരളം സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളുമായി

Read more