റേച്ചൽ കാർസണും സൈലൻറ് സ്പ്രിങ്ങും ജൈവകൃഷിയും തമ്മിലെന്ത്?

സൈലന്റ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ധത്തിലൂടെ ലോകപ്രശസ്തയായ അമേരിക്കൻ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക റേച്ചൽ കാർസണെ പലപ്പോഴും ജൈവകൃഷിയുടെ തുടക്കക്കാരിൽ ഒരാളായി വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ കാഴ്സന്റെ ജൈവകൃഷിയുടെ പ്രയോക്താക്കളുമായി

Read more