മികച്ച സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉറപ്പുനൽകുന്ന അലങ്കാരമത്സ്യ കൃഷി

മികച്ച സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉറപ്പുനൽകുന്ന അലങ്കാരമത്സ്യ കൃഷിയ്ക്ക് പ്രചാരമേറുന്നു. വര്‍ഷത്തില്‍ എല്ലാ സമയത്തും അലങ്കാരമത്സ്യങ്ങളെ ഉല്‍പാദിപ്പിക്കാം എന്നതിനാൽ ഈ കൃഷി രീതി കർഷകർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അടയിരിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങള്‍ക്കും

Read more

ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് കേരളത്തിലും കൃഷി ചെയ്യാമെന്ന് തെളിയിച്ച് കർഷകർ; വില കിലോയ്ക്ക് 350 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ

ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് കേരളത്തിലും കൃഷി ചെയ്യാമെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി കർഷകർ. വ്യാളിയുടെ രൂപത്തോട് സാമ്യമുള്ള ഡ്രാഗണ്‍ ഫ്രൂട്ട് പഴം അമേരിക്കക്കാരനാണ്. ഈ പഴം കേരളത്തിലും

Read more