ഉപ്പുവെള്ളം കുടിച്ച് തഴച്ച് വളരുന്ന പച്ചക്കറികളുമായി യുഎഇയിലെ ശാസ്​ത്രജ്ഞർ

ഉപ്പുവെള്ളം കുടിച്ച് തഴച്ച് വളരുന്ന പച്ചക്കറികളുമായി യുഎഇയിലെ ശാസ്​ത്രജ്ഞർ. യുഎഇ അന്താരാഷ്​ട്ര ബയോസലീൻ കാർഷിക കേന്ദ്രത്തിലെ (ഐ.സി.ബി.എ) ശാസ്​ത്രജ്ഞരാണ്​ ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ പച്ചക്കറികൾ വളർത്തുന്നത്​. ഹാലോഫൈറ്റിക്​ പച്ചക്കറികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന

Read more