ഇത് നാളെയുടെ കൃഷിരീതി, വെർട്ടിക്കൽ കൃഷി നൽകുന്ന ഹരിത വാഗ്ദാനം

നാളേയുടെ കൃഷിരീതിയെന്ന നിലയിൽ ലോകമൊട്ടാകെ പ്രചാരം നേടിവരുന്ന ഒന്നാണ് വെർട്ടിക്കൽ കൃഷിരീതി അഥവാ വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ്. സ്ഥലപരിമിതി മൂലം കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാർഷിക പ്രേമികൾക്ക് ഒരു

Read more

സ്ഥലമില്ലെന്ന സങ്കടം മറന്നേക്കൂ; വെർട്ടിക്കൽ കൃഷിയിലൂടെ പച്ചക്കറി വിളയിക്കാം

സ്ഥലമില്ലെന്ന സങ്കടം മറന്നേക്കൂ; വെർട്ടിക്കൽ കൃഷിയിലൂടെ പച്ചക്കറി വിളയിക്കാം. സ്ഥലപരിമിതി കാരണം വീട്ടിൽ ഒരു കൊച്ചു പച്ചക്കറിത്തോട്ടം എന്ന സ്വപനം മാറ്റിവക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷ വാർത്തയുമായാണ് വെർട്ടിക്കൽ കൃഷി

Read more