പുതുമ തേടുന്നവർക്ക് സ്ട്രോഫ്ലവർ അഥവാ സുവർണ പുഷ്പ കൃഷി

പുതുമ തേടുന്നവർക്ക് സ്ട്രോഫ്ലവർ അഥവാ സുവർണ പുഷ്പ കൃഷി. ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ നന്നായി വളരുന്ന പൂച്ചെടിയാണ് സ്ട്രോഫ്ളവർ എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന സുവർണ പുഷ്പം. മൂന്നു മീറ്റർ വരെ

Read more