ആരോഗ്യത്തിന്റെ കയ്പ്പും പോഷകമൂല്യത്തിന്റെ പച്ചയും; പാവൽ കൃഷിയുടെ രഹസ്യങ്ങൾ

ആരോഗ്യത്തിന്റെ കയ്പ്പും പോഷകമൂല്യത്തിന്റെ പച്ചയും; പാവൽ കൃഷിയുടെ രഹസ്യങ്ങൾ. പോഷകമൂല്യത്തിന്റെയും ഔഷധഗുണത്തിന്റെയും കാര്യത്തില്‍ ഒന്നാമനാണ് പാവൽ അല്ലെങ്കിൽ കയ്പ. കാത്സ്യം, ഇരുമ്പ്, വിറ്റാമിന്‍ എ, ബി, സി

Read more

കയ്പ്പിലെ പോഷകമൂല്യം ഒപ്പം ആദായകരമായ പാവല്‍ കൃഷി

ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം പച്ചക്കറി വിളയായ പാവലിനു വര്‍ദ്ധിച്ച പോഷകമൂല്യത്തോടൊപ്പം ഔഷധഗുണവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ്രമേഹത്തിനു മുതല്‍ ആസ്ത്മ, വിളര്‍ച്ച തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങള്‍ക്ക് വരെ പ്രതിവിധിയായി പാവല്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയ്ക്കു

Read more