ഹൃദയത്തിനും ഓർമയ്ക്കും പോക്കറ്റിനും മധുരക്കിഴങ്ങ് ഉത്തമം; മധുരക്കിഴങ്ങ് കൃഷിയുടെ മെച്ചങ്ങൾ

ഹൃദയത്തിനും ഓർമയ്ക്കും പോക്കറ്റിനും മധുരക്കിഴങ്ങ് ഉത്തമം; മധുരക്കിഴങ്ങ് കൃഷിയുടെ മെച്ചങ്ങൾ പലതാണ്. ഉയർന്ന കാർബോ ഹൈഡ്രേറ്റും കുറഞ്ഞ കലോറിയും പ്രമേഹം, ഓർമശക്തി, ഹൃദയാരോഗ്യം എന്നിവയ്ക്ക് മധുരക്കിഴങ്ങിനെ ഉത്തരമമാക്കുന്നു.

Read more

രണ്ട് ആപ്പിളിനെക്കാള്‍ പോഷകസമ്പുഷ്ടമാണ് നൂറ് ഗ്രാം വാഴപ്പഴം

പഴങ്ങള്‍ നിത്യേന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണെന്ന് പരക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വസ്തുതയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഏതെല്ലാം പഴങ്ങളില്‍ എന്തെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവ ശരീരത്തിന് ഏതെല്ലാം തരത്തില്‍ ഗുണകരമാണ്

Read more