നമുക്ക് വിത്തുഗ്രാമങ്ങള്‍ വേണം

വിത്തെടുത്തുണ്ണരുത്. മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും പ്രസിദ്ധമായ പഴഞ്ചൊല്ലാണിത്. മറ്റേതൊരു കാലത്തേക്കാളും ഇന്ന് ഈ പഴഞ്ചൊല്ലിന് സവിശേഷമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. വിത്തെടുത്ത് കുത്തി കുലം കുളംതോണ്ടുകയാണ് മലയാളി. നാടന്‍വിത്തുകളും വിത്തിലുറങ്ങുന്ന അവസ്ഥാന്തരങ്ങളെ

Read more

കടുക് പോലെ ചെറുതല്ല രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരം

ചില മരങ്ങള്‍ അവയുടെ നാശത്തിനുള്ള വിത്തുകള്‍ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയാറുണ്ട്. അസുരവിത്ത് എന്നൊക്കെയുള്ള നാടന്‍ സംജ്ഞകള്‍ നമുക്ക് സുപരിചിതമാണല്ലോ. വിത്ത് ഒരു ജനതയുടെ ഓര്‍മച്ചെപ്പാണ്. അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ഉര്‍വ്വരതാ

Read more