വിപണിയിൽ കിട്ടുന്ന കോളിഫ്ലവറിനെ മറന്നേക്കൂ; ഇനി കോളിഫ്ലവർ അടുക്കളത്തോട്ടത്തിൽ വിളയിക്കാം

വിപണിയിൽ കിട്ടുന്ന കോളിഫ്ലവറിനെ മറന്നേക്കൂ; ഇനി കോളിഫ്ലവർ അടുക്കളത്തോട്ടത്തിൽ വിളയിക്കാം. തണുപ്പു കാലാവസ്ഥയിലാണ് കോളിഫ്ലവർ നന്നായി വളരുന്നത്. അതിനാൽ തണുപ്പ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് വേണം നടാൻ. വിത്തുകളും

Read more

മണല്‍-കളിമണ്‍ സംയോജിതപ്രദേശത്തിന് അനുയോജ്യമായ കോളിഫ്ലവർ കൃഷി

ഗോബി എന്ന പേരില്‍ ഇന്ത്യയിലാകമാനം അറിയപ്പെടുന്ന കോളിഫ്ലവറിന് ആവശ്യക്കാരേറെയാണ്. ഇലകളാല്‍ ചുറ്റപ്പെട്ട് പൂവിനോട് സാമ്യം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന നടുഭാഗമാണ് ഭക്ഷ്യയോഗ്യം. വര്‍ഷത്തില്‍ രണ്ട് കാലങ്ങളിലായി കൃഷിചെയ്യുന്ന കോളിഫ്ലവറിനും അതേ

Read more