ആഗോളതാപനത്തിന് കാരണമാകുന്ന മീഥേന്‍ പുറന്തള്ളുന്ന സ്രോതസ്സുകളില്‍ നെല്‍കൃഷിയും

സംസ്ഥാനത്തെ കൃഷിരീതികളെക്കുറിച്ചും സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും അവ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആശയ സംവാദങ്ങള്‍ക്ക് ദശാബ്ദങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. ജൈവവും ശാസ്ത്രീയവുമായ കാര്‍ഷിക സമീപനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈയിടെയായി ചര്‍ച്ചകള്‍ ഇരിട്ടിക്കുകയുണ്ടായി. അതേസമയം, ഓരോ

Read more