വരൾച്ചയും വിളനാശവും കാരണം വലഞ്ഞ കർഷകർക്ക് കൈത്താങ്ങായി സംസ്ഥാന വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി, കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വിളകൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ

വരൾച്ചയും വിളനാശവും കാരണം വലഞ്ഞ കർഷകർക്ക് കൈത്താങ്ങായി സംസ്ഥാന വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി, കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വിളകൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ. വരൾച്ചയും മറ്റ് പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളും കാരണം വിളകൾക്കുണ്ടാകുന്ന

Read more