ഭക്ഷ്യ പരമാധികാരത്തിന്റെ ക്യൂബന്‍ മാതൃക

മനുഷ്യന്റെ ജീവിത നിലവാരം ഉയര്‍ത്തുന്നതില്‍ കൃഷി മുഖ്യ പങ്കു വഹിച്ചു എന്നത് മറക്കാന്‍ പാടില്ലാത്ത ചരിത്രമാണ്. പ്രാചീന സംസ്‌ക്കാരങ്ങളെ ഗൗരവമായി പഠിക്കുമ്പോള്‍ അവരുടെ അടിത്തറ കൃഷിയായിരുന്നു എന്നുകാണാം.

Read more