ഓരുജലാശയ കൂടുകൃഷി രീതിയിലൂടെ മത്സ്യകൃഷിയിൽ നേട്ടം കൊയ്ത് കവ്വായി കായൽ തീരത്തെ കർഷകർ

ഓരുജലാശയ കൂടുകൃഷി രീതിയിലൂടെ മത്സ്യകൃഷിയിൽ നേട്ടം കൊയ്ത് കവ്വായി കായൽ തീരത്തെ കർഷകർ. തെക്കേക്കാട് പ്രദേശത്തെ നിരവധി മത്സ്യ കര്‍ഷകരാണ് കവ്വായി കായൽ തീരത്ത് ഓരുജലാശയ കൂടുകൃഷിയിൽ

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് 500 കൂടുമത്സ്യ കൃഷി യൂണിറ്റുകൾ തുടങ്ങാൻ 15 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയുമായി സിഎംഎഫ്ആർഐ

സംസ്ഥാനത്ത് 500 കൂടുമത്സ്യ കൃഷി യൂണിറ്റുകൾ തുടങ്ങാൻ 15 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയുമായി സിഎംഎഫ്ആർഐ. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മൊത്തം ആഭ്യന്തര മത്സ്യോൽപാദനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ

Read more

ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ കൂടു മത്സ്യകൃഷി സംരംഭകരാക്കാന്‍ സൗജന്യ പരീശീനവുമായി കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം

ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ കൂടു മത്സ്യകൃഷി സംരംഭകരാക്കാന്‍ സൗജന്യ പരീശീനവുമായി കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം. കൂടു മത്സ്യകൃഷിയില്‍ ചെറുകിട സംരംഭകരാകാനുള്ള സാങ്കേതിക പരിശീലനമാണ് സിഎംഎഫ്‌ആര്‍ഐ ആദിവാസി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക്

Read more