വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷി ചെയ്യാം

കേരളത്തില്‍ ഓണക്കാലത്താണ് പൂ വിപണി സജീവമാകാറെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉത്സവവേളകളില്‍ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഒന്നാണ് പൂക്കള്‍. ഈ അവസരങ്ങളില്‍ മലയാളി ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആശ്രയിക്കുന്നത് വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവിധയിനം പൂക്കള്‍ കൃഷി

Read more