വെളുത്തുള്ളിക്കും കഷ്ടകാലം; വിലയിടിവിൽ നട്ടംതിരിഞ്ഞ് വെളുത്തുള്ളി കർഷകർ

വെളുത്തുള്ളിക്കും കഷ്ടകാലം; വിലയിടിവിൽ നട്ടംതിരിഞ്ഞ് വെളുത്തുള്ളി കർഷകർ. വെളുത്തുള്ളി വൻതോതിൽ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകരെയാണ് പ്രതിസന്ധി ഏറെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാർച്ചിൽ കിലോയ്ക്ക് നൂറ് മുതൽ 120

Read more