ഇഞ്ചിക്കൃഷിയ്ക്ക് സമയമായി; ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇഞ്ചി ചതിക്കില്ല

ഇഞ്ചിക്കൃഷിയ്ക്ക് സമയമായി; ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇഞ്ചി ചതിക്കില്ല. നല്ല വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കലാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം. കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാലയുടെ ആതിര, കാര്‍ത്തിക, അശ്വതി, കോഴിക്കോട്ടെ കേന്ദ്ര

Read more

വളക്കൂറുള്ള മണ്ണില്‍ വ്യാപാരസാധ്യത കണക്കാക്കി ചെയ്യേണ്ട ഇഞ്ചിക്കൃഷി

സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളിൽ പ്രമുഖൻ, ഒറ്റമൂലിയും രോഗാഹാരിയും ശ്രദ്ധ നേടിയ ഇഞ്ചിക്ക് ലോകമാർക്കറ്റിൽ ചുക്കിന് തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാനമാണ്. ഔഷധമൂല്യം വളരെയധികം അടങ്ങിയ ഇഞ്ചി ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉത്തമ പ്രതിവിധിയായി കണക്കാക്കുന്നു.

Read more