പരിമിതികളെ മറികടന്ന് നെയ്തെടുക്കേണ്ട പട്ടുനൂല്‍ വ്യവസായം

പട്ടുനൂൽപ്പുഴുകളുടെ പ്രധാന ആഹാരമായ മൾബറി ഇന്ത്യയിലുടനീളം നീണ്ട കാലയളവുകളിലായി കൃഷി ചെയ്തു പോരുന്നു. മൊറേസ്യ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട(Moraceae) ഈ സസ്യത്തിന്റെ സ്വദേശം ചൈനയിലാണ്. ഇന്ത്യയിൽ പട്ടുനൂൽപ്പുഴുകൃഷി കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് മൈസൂരിലാണ്.

Read more