കർഷക സമരം അഞ്ചാം ദിവസത്തിലേക്ക്; ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പച്ചക്കറിയ്ക്ക് തീവില; പാൽ, പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും കടുത്ത ക്ഷാമം

കർഷക സമരം അഞ്ചാം ദിവസത്തിലേക്ക്; ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പച്ചക്കറിയ്ക്ക് തീവില; പാൽ, പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും കടുത്ത ക്ഷാമം നേരിട്ടു തുടങ്ങിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മൊത്തവിപണിയിൽ പച്ചക്കറിക്ക്

Read more

കാലംതെറ്റിയെത്തുന്ന കാറ്റും ആലിപ്പഴ വീഴ്ചയും. റാബി വിളവെടുപ്പിനായി നെഞ്ചിടിപ്പോടെ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ കർഷകർ

കാലംതെറ്റിയെത്തുന്ന കാറ്റും ആലിപ്പഴ വീഴ്ചയും. റാബി വിളവെടുപ്പിനായി നെഞ്ചിടിപ്പോടെ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ കർഷകർ. ഗോതമ്പ്, കടുക്, മാങ്ങ തുടങ്ങിയവയ്ക്കാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തുന്ന മഴയും ആലിപ്പഴ വീഴ്ചയും ഭീഷണിയാകുന്നത്. ഇക്കൊല്ലം

Read more