അക്കേഷ്യയും ഗ്രാന്‍ഡിസും വേണ്ട മാവും പ്ലാവും പുളിയും മതി

മരണവും ജീവിതവും മുന്നില്‍ വച്ചിട്ട് ഏതു വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ പ്രിയപ്പെട്ട വായനക്കാരാ/വായനക്കാരി താങ്കള്‍ ഏതു തെരഞ്ഞെടുക്കും? ഉത്തരം ഉറക്കെ പറയണമെന്നില്ല. ഉള്ളില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ മതി. ആരും മരണം

Read more