യവത്മല്‍ കര്‍ഷക മരണം: ഇരകളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയായ നടപടിയോ?

“കൃഷിയ്ക്കായി ചെലവഴിച്ച പണം തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാണ് കര്‍ഷകര്‍, 25 രൂപയ്ക്ക് ഒരു ടാങ്ക് കീടനാശിനി തളിച്ചുകൊടുക്കുന്നവരാണ് മരണപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളില്‍ പലരും. കീടനാശിനി ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കര്‍ഷകരുടെ ധാരണാക്കുറവും സംഭവത്തിന്

Read more