പശുപരിപാലനത്തിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രിസിഷൻ കൃഷി രീതി; ചെലവ് കുറച്ച് പാലുൽപ്പാദനം വർധിപ്പിക്കാം

പശുപരിപാലനത്തിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളുമായി പ്രിസിഷൻ കൃഷി രീതി; പാലുൽപ്പാദനം വർധിപ്പിക്കാനും ഉൽപ്പാദന ചെലവ് കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്ന പശുപരിപാലന രീതിയാണ് പ്രിസിഷൻ സമ്പ്രദായം. ശാസ്ത്രീയമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ പശുപരിപാലനത്തിൽ

Read more

കന്നുകാലികളിലെ ബോട്ടുലിസം രോഗം ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കാം, അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

കന്നുകാലികളിലെ ബോട്ടുലിസം രോഗം ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവയാണ്. കന്നുകാലികളിലും, കുതിര, കോഴികൾ എന്നിവയുടെ കുടലുകളിലും കാണപ്പെടുന്ന കോസ്ട്രീസിയം ബോട്ടുലിനം എന്ന ബാക്ടീരിയ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ബോട്ടുലിനം

Read more

പുതിയതായി ഡയറി ഫാം ആരംഭിക്കുന്നവരോട് പറയാനുള്ളത്

ഡയറിഫാം എന്ന മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ആണ് എഴുതുന്നുന്നത്. വിജയഗാഥകൾ രചിച്ച കർഷകർ എന്ന തരത്തിലുള്ള പത്രമാസികകളിലെ തലക്കെട്ടുകള്‍ നമ്മളിൽ ആവേശം ഉണർത്താൻ പ്രാപ്തമാണ്.

Read more