കരിമീൻ വിത്തുൽപാദന രംഗത്ത് സംരംഭകർക്ക് സൗജന്യ പരീശീലവുമായി കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം; ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

കരിമീൻ വിത്തുൽപാദന രംഗത്ത് സംരംഭകർക്ക് സൗജന്യ പരീശീലവുമായി കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം. എറണാകുളം കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രമാണ് (കെവികെ) കരിമീൻ കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുക, വിത്തുകളുടെ ലഭ്യത കൂട്ടുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. സിഎംഎഫ്ആർഐക്ക് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെവികെ ഈ മേഖലയിൽ സംരംഭകരാകാൻ താൽപര്യമുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ പരിശീലന പദ്ധതിയ്ക്കും രൂപം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു.

വിത്തുൽപാദനത്തിന് അമ്പത് സെന്റിൽ കുറയാത്ത ഓരുജല കുളങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്നവരെയാണ് സംരംഭകരാകാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത്. സംരംഭകരാകാൻ താൽപര്യമുളളവരെ സൗജന്യമായി പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഈ മാസം 31 മുതൽ ആഗസ്ത് 2 വരെ കരിമീൻ വിത്തുൽപാദന സംരംഭകത്വ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കും. ഹൈദരാബാദിലുള്ള ദേശീയ മത്സ്യവികസന ബോർഡിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെയാണ് പരിപാടി. കരിമീൻ കൃഷിക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള വിത്തുകളുടെ ലഭ്യത കുറവ് ഒരു പ്രതിസന്ധിയായി തുടരുമ്പോഴാണ് കെവികെയുടെ നീക്കം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് കരിമീനിന്റെ ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടിയാണിത്.

സ്വന്തമായി കരിമീൻ വിത്തുൽപാദന കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന നിലയിലാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത്. പരിശീലനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയവർ ആരംഭിക്കുന്ന വിത്തുൽപാദന കേന്ദ്രങ്ങളെ കെവികെയുടെ ഉപഗ്രഹ വിത്തുൽപാദന കേന്ദ്രമായി അംഗീകാരം നൽകും. ഒപ്പം വിപണന സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കും. സംരംഭകത്വ പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷാം ഫോം കെവികെയുടെ വെബ്‌സൈറ്റായ www.kvkernakulam.org.in ൽ ലഭ്യമാണ്. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ സീനിയർ സയന്റിസ്റ്റ് & ഹെഡ്, കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം, ഞാറയ്ക്കൽ പോസ്റ്റ്, എറണാകുളം- 682505 എന്ന വിലാസത്തിൽ ഈ മാസം 25 ന് മുമ്പായി എത്തിക്കണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ 8281757450.

Also Read: നെൽക്കൃഷി കൈവിട്ടപ്പോൾ ശുദ്ധജല മത്സ്യകൃഷിയില്‍ വിജയം കൊയ്ത് രാജകുമാരിയിൽ നിന്നുള്ള യുവകർഷകൻ

Image: pixabay.com