രാജ്യാന്തര കയറ്റുമതി വ്യവസായത്തില്‍ ഇന്ത്യയെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ “കറുത്ത പൊന്ന്”

സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വിപണിയിലെ ഏറ്റവും പ്രാചീനവും വിലയേറിയതുമായ ഉല്പന്നമാണ് കുരുമുളക്. ഏകദേശം 4000 വർഷം മുമ്പ് ഇഞ്ചിക്കൊപ്പം തെക്കേ ഏഷ്യൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രരേഖകള്‍

Read more

വളക്കൂറുള്ള മണ്ണില്‍ വ്യാപാരസാധ്യത കണക്കാക്കി ചെയ്യേണ്ട ഇഞ്ചിക്കൃഷി

സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളിൽ പ്രമുഖൻ, ഒറ്റമൂലിയും രോഗാഹാരിയും ശ്രദ്ധ നേടിയ ഇഞ്ചിക്ക് ലോകമാർക്കറ്റിൽ ചുക്കിന് തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാനമാണ്. ഔഷധമൂല്യം വളരെയധികം അടങ്ങിയ ഇഞ്ചി ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉത്തമ പ്രതിവിധിയായി കണക്കാക്കുന്നു.

Read more