വയനാടിന് പ്രത്യേക കാർഷിക മേഖലാ പദവി; 4 വർഷം കൊണ്ട് വൻ കാർഷിക വികസനത്തിന് പദ്ധതി

വയനാടിന് പ്രത്യേക കാർഷിക മേഖലാ പദവി; 4 വർഷം കൊണ്ട് വൻ കാർഷിക വികസനത്തിന് പദ്ധതി. ജില്ലയുടെ പ്രത്യേക കാലാവസ്ഥ, പരിസ്ഥിതി, മണ്ണ്, പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ എന്നിവ

Read more

[അഭിമുഖം] മണ്ണിനെ അറിഞ്ഞ് വിത്തെറിഞ്ഞ്, വിപണിയെ അറിഞ്ഞ് വില്‍പന നടത്തുന്ന വയനാടന്‍ കര്‍ഷകന്‍

“വിഷമില്ലാത്ത പച്ചക്കറി മാളുകളിലേക്കല്ല സാധാരണ മനുഷ്യരിലേക്ക്…” എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മണ്ണിനെ അറിഞ്ഞു കൃഷി ചെയ്തു ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്‍. അയൂബ് തോട്ടോളി, വയനാട് ജില്ലയിലെ തരുവണ ആറുവാള്‍

Read more