[അഭിമുഖം] മണ്ണിനെ അറിഞ്ഞ് വിത്തെറിഞ്ഞ്, വിപണിയെ അറിഞ്ഞ് വില്‍പന നടത്തുന്ന വയനാടന്‍ കര്‍ഷകന്‍

“വിഷമില്ലാത്ത പച്ചക്കറി മാളുകളിലേക്കല്ല സാധാരണ മനുഷ്യരിലേക്ക്…” എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മണ്ണിനെ അറിഞ്ഞു കൃഷി ചെയ്തു ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്‍. അയൂബ് തോട്ടോളി, വയനാട് ജില്ലയിലെ തരുവണ ആറുവാള്‍

Read more

മികച്ച വിളവ് തരുന്ന പപ്പായ; വിശേഷിച്ച് റെഡ് ലേഡി

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ അധികം ബാധിക്കാത്ത ഒരു വിളയാണ് പപ്പായ. അതിനാൽ തന്നെ എല്ലാ സമയത്തും മികച്ച വിളവ് നൽകുന്നു.

Read more