വഴിയോരങ്ങൾ കീഴ്ടടക്കി നാടൻ മാങ്ങകളിലെ രാജാക്കന്മാർ; വിപണിയിൽ നാടൻ മാങ്ങകളുടെ സുവർണകാലം

വഴിയോരങ്ങൾ കീഴ്ടടക്കി നാടൻ മാങ്ങകളിലെ രാജാക്കന്മാർ; മാമ്പഴക്കാലം തുടങ്ങിയതോടെ വിപണിയിൽ നാടൻ മാങ്ങകൾക്ക് വൻ ഡിമാൻഡാണ്. അന്യസംസ്ഥാന മാങ്ങകളെ പിന്തള്ളി നാടന്‍ ഇനങ്ങളാണ് ഇത്തവണ വിപണിയിലെ താരങ്ങളെന്ന്

Read more

പാല്‍ ഉല്‍പാദനത്തില്‍ സ്വയംപര്യാപ്തത ലക്ഷ്യമാക്കി കേരളത്തിന്റെ കുതിപ്പ്; ഡിസംബറിൽ ലക്ഷ്യം നേടാനൊരുങ്ങി ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ്

പാല്‍ ഉല്‍പാദനത്തില്‍ സ്വയംപര്യാപ്തത ലക്ഷ്യമാക്കി കേരളത്തിന്റെ കുതിപ്പ്; ഡിസംബറിൽ ലക്ഷ്യം നേടാനൊരുങ്ങി ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ്. ഡിസംബറോടെ ആഭ്യന്തര പാല്‍ ഉല്‍പാദനത്തില്‍ കേരളം സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളുമായി

Read more

കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം വിളയിച്ച പച്ചക്കറികളില്‍ 93.6% സുരക്ഷിതമെന്ന് കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാലാ റിപ്പോര്‍ട്ട്

കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം വിളയിച്ച പച്ചക്കറികളില്‍ 93.6% സുരക്ഷിതമെന്ന് കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാലാ റിപ്പോര്‍ട്ട്. 2017 ജനുവരി മുതല്‍ ഡിസംബര്‍വരെ വിവിധ ജില്ലകളില്‍നിന്ന് കൃഷിവകുപ്പുദ്യോഗസ്ഥര്‍ ശേഖരിച്ച 543 സാമ്പിളുകൾ

Read more

വരൾച്ചയും വിളനാശവും കാരണം വലഞ്ഞ കർഷകർക്ക് കൈത്താങ്ങായി സംസ്ഥാന വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി, കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വിളകൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ

വരൾച്ചയും വിളനാശവും കാരണം വലഞ്ഞ കർഷകർക്ക് കൈത്താങ്ങായി സംസ്ഥാന വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി, കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വിളകൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ. വരൾച്ചയും മറ്റ് പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളും കാരണം വിളകൾക്കുണ്ടാകുന്ന

Read more

കേരളം തരിശുനിലങ്ങളിൽ നിന്ന് നെൽപ്പാടങ്ങളെ തിരിച്ചുപിടിക്കും വിധം; പാരി റിപ്പോർട്ട്

കേരളം തരിശുനിലങ്ങളിൽ നിന്ന് നെൽപ്പാടങ്ങളെ തിരിച്ചുപിടിക്കും വിധത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു പീപ്പിൾ ആർകൈവ് ഫോർ റൂറൽ ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പോർട്ട്. ഏതാണ്ടു 30 വർഷത്തോളം കൃഷിയില്ലാതെ തരിശായി

Read more

തെങ്ങ് കൃഷിയുടെ സമഗ്രവികസനത്തിനായി കൃഷിവകുപ്പിന്റെ കേരഗ്രാമം പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു; കോക്കനട്ട് അഗ്രോപാർക്ക് ഈ വർഷം

തെങ്ങ് കൃഷിയുടെ സമഗ്രവികസനത്തിനായി കൃഷിവകുപ്പിന്റെ കേരഗ്രാമം പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു; കോക്കനട്ട് അഗ്രോപാർക്ക് ഈ വർഷം. നാളികേരത്തിന്റെ ഉദ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പരീക്ഷിച്ചു വിജയിച്ച വിളപരിപാലന മുറകളാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്. എല്ലാ

Read more