ഓണക്കാലത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ പച്ചക്കറി സമൃദ്ധമാക്കാൻ കൃഷി വകുപ്പ് ഓണത്തിന് ഒരു മുറം പച്ചക്കറി പദ്ധതി ഊർജ്ജിതമാക്കുന്നു

ഓണക്കാലത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ പച്ചക്കറി സമൃദ്ധമാക്കാൻ കൃഷി വകുപ്പ് ഓണത്തിന് ഒരു മുറം പച്ചക്കറി പദ്ധതി ഊർജ്ജിതമാക്കുന്നു. ഓണത്തിനു വിഷരഹിത പച്ചക്കറി വീടുകളിൽതന്നെ വിളയിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കൃഷി വകുപ്പ്

Read more

മഴക്കാലത്തിനായി ഹോംസ്റ്റഡ് ഫാമിങ് രീതി; പച്ചക്കറി കൃഷിയ്ക്കായി പ്രത്യേക മഴക്കാല പരിചരണം

മഴക്കാലത്തിനായി ഹോംസ്റ്റഡ് ഫാമിങ് രീതി; പ്രത്യേക മഴക്കാല പരിചരണത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാം. ഒരു കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാത്തരം പച്ചക്കറികളും ഏറ്റവും കുറവ് കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഈ രീതി

Read more

ഫ്ലാറ്റിന്റെ ഏഴാം നിലയിൽ മട്ടുപ്പാവ് കൃഷി; ദീപാലി വിളയിച്ചെടുക്കുന്നത് പതിനഞ്ചോളം ഇനം പച്ചക്കറികൾ

ഫ്ലാറ്റിന്റെ ഏഴാം നിലയിൽ മട്ടുപ്പാവ് കൃഷി; ദീപാലി വിളയിച്ചെടുക്കുന്നത് പതിനഞ്ചോളം ഇനം പച്ചക്കറികൾ. കാൺപൂർ സ്വദേശിനിയായ ദീപാലി ഷാലറ്റാണ് ഫ്ലാറ്റിന്റെ ഏഴാം നിലയില്‍ കൃഷി ചെയ്ത് സ്വന്തം

Read more

മഴക്കാലത്തും പച്ചക്കറിത്തോട്ടത്തിൽ പണക്കിലുക്കം; കൃഷി ചെയ്യേണ്ട പച്ചക്കറികൾ ഇവയാണ്

മഴക്കാലത്തും പച്ചക്കറിത്തോട്ടത്തിൽ പണക്കിലുക്കം; കൃഷി ചെയ്യേണ്ട പച്ചക്കറികൾ ഇവയാണ്. കേരളത്തിൽ മറ്റൊരു മഴക്കാലം കൂടി ആരംഭിച്ചതോടെ പച്ചക്കറി കൃഷിയും തുടങ്ങാൻ സമയമായി. അൽപ്പം ശ്രദ്ധാപൂർവം തെരഞ്ഞെടുത്താൽ മഴക്കാലത്തും

Read more

ഓണവിപണിയിൽ പച്ചക്കറി വിറ്റ് ലാഭം കൊയ്യണോ? ഒരുക്കങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങാം

ഓണവിപണിയിൽ പച്ചക്കറി വിറ്റ് ലാഭം കൊയ്യണോ? ഒരുക്കങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങാം. നല്ലയിനം വിത്തുകൾ സംഭരിക്കുക്ക എന്നതാണ് മഴക്കാലമെത്തിയതോടെ പച്ചക്കറികൃഷിയുടെ ആദ്യപടി. കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ഗവേഷണകേന്ദ്രങ്ങൾ, സർക്കാർ ഫാമുകൾ,

Read more

നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടേ സ്വന്തമായി ഒരു അടുക്കളത്തോട്ടം? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി

സ്വന്തമായി ഒരു അടുക്കളത്തോട്ടമെന്ന സ്വപ്നം കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട്. എന്നാൽ നിത്യജീവിതത്തിലെ നൂറുനൂറു തിരക്കുകളും സ്ഥലപരിമിതിയും സ്വപ്നത്തിന് വിലങ്ങുതടിയാകുകയാണ് പതിവ്. ഓരോ ദിവസവും കുതിച്ചുയരുന്ന പഴം, പച്ചക്കറി

Read more

“ഓണത്തിനൊരു മുറം പച്ചക്കറി” പദ്ധതിയുമായി കൃഷി വകുപ്പ്; രണ്ടു കോടി പച്ചക്കറി തൈകൾ സൗജന്യ വിതരണത്തിന്

“ഓണത്തിനൊരു മുറം പച്ചക്കറി” പദ്ധതിയുമായി കൃഷി വകുപ്പ്; രണ്ടു കോടി പച്ചക്കറി തൈകൾ വിതരണത്തിന്. ഒപ്പം പദ്ധതിയുടെ മുന്നൊരുക്കമായി വിവിധയിനം പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു കോടി

Read more