“ആരാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാത്തത്? ഇതൊരു ആഗോള പ്രശ്നമാണ്,” കർഷക ആത്മഹത്യകളെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് പുലിവാലു പിടിച്ച മധ്യപ്രദേശ് കൃഷി മന്ത്രി

“ആരാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാത്തത്? ഇതൊരു ആഗോള പ്രശ്നമാണ്,” കർഷക ആത്മഹത്യകളെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് പുലിവാലു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് മധ്യപ്രദേശ് കൃഷി മന്ത്രി ബാലകൃഷ്ണ പാടിദാർ. വ്യവസായികളും പൊലീസും വരെ

Read more

കയറ്റുമതിയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകി വാഴക്കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് കൃഷി മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽ കുമാർ

പഴം പച്ചക്കറി എന്നിവ കപ്പല് വഴിയുളള കയറ്റുമതിക്ക് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് അംഗീകാരംനല്കിയ സാഹചര്യത്തില് തൃശൂരില് കയറ്റുമതി സാധ്യതകളിലൂന്നിയ വാഴകൃഷി ആരംഭിക്കുമെന്ന് കൃഷി മന്ത്രി വിഎസ് സുനില്കുമാർ വ്യക്തമാക്കി. വി

Read more

Organic Farming should be promoted with the same heart as Green Revolution, Agriculture Minister

Organic Farming should be promoted with the same heart as Green Revolution, says Union Agriculture and Farmers Welfare Minister, Radha

Read more