ഇന്ത്യന്‍ കാര്‍ഷികരംഗത്തിന്റെ പുരോഗതിയില്‍ ആശങ്ക: സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ ജോസഫ് സ്റ്റിഗ്ലിറ്റ്സ്

ത്വരിതമായ വളര്‍ച്ച കൈവരിക്കാനാകുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം നിലനിര്‍ത്തി മുന്നേറുന്നതിലും ഇന്ത്യന്‍ കാര്‍ഷികരംഗം പരാജപ്പെടുന്നു. ഇത് ആശങ്കാജനകമാണെന്ന് പ്രശസ്ത സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനും നൊബേല്‍ ജേതാവുമായ ജോസഫ് സ്റ്റിഗ്ലിറ്റ്സ്

Read more

“മഴ, അതു…തന്നെയാണാശ്രയം,” ഇന്ത്യയിലെ കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച്

“ഇന്ത്യ ഗ്രാമങ്ങളില്‍ ജീവിക്കുന്നു, കൃഷി ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ആത്മാവാകുന്നു.” മഹാത്മ ഗാന്ധിയുടെ ഈ വാക്കുകളെ അന്വര്‍ത്ഥമാക്കുന്നതു പോലെ കൃഷിയെ നാം ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ്ഘടനയുടെ നട്ടെല്ലായി കണക്കാക്കുന്നു.

Read more