നഗരത്തിരക്കിൽ ഒരൽപ്പം കിഴങ്ങു കൃഷിയാകാം; ഗ്രോബാഗ് കൃഷിരീതിയിലൂടെ

നഗരത്തിരക്കിൽ ഒരൽപ്പം കിഴങ്ങു കൃഷിയാകാം; നഗരങ്ങളിലെ സ്ഥലപരിമിതി മൂലം കൃഷി ചെയ്യാന്‍ കഴിയാതെ നിരാശരായവർക്ക് ആശ്വാസമാണ് ഗ്രോബാഗ് കൃഷിരീതി. ഗ്രോബാഗിലും ചാക്കിലും കൃഷി ചെയ്യുന്ന നഗരവാസികളുടെ എണ്ണം

Read more

Age of Urban Farming and the Next Revolution in Agriculture

Somewhere, we have read that the history of agriculture is also the history of technology. If we tweak the sentence

Read more