നഗരത്തിരക്കിൽ ഒരൽപ്പം കിഴങ്ങു കൃഷിയാകാം; ഗ്രോബാഗ് കൃഷിരീതിയിലൂടെ

നഗരത്തിരക്കിൽ ഒരൽപ്പം കിഴങ്ങു കൃഷിയാകാം; നഗരങ്ങളിലെ സ്ഥലപരിമിതി മൂലം കൃഷി ചെയ്യാന്‍ കഴിയാതെ നിരാശരായവർക്ക് ആശ്വാസമാണ് ഗ്രോബാഗ് കൃഷിരീതി. ഗ്രോബാഗിലും ചാക്കിലും കൃഷി ചെയ്യുന്ന നഗരവാസികളുടെ എണ്ണം

Read more