തിരിച്ചടയ്ക്കാത്ത കർഷക വായ്പകളും എഴുതിത്തള്ളിയ കർഷക സ്വപ്നങ്ങളും –  ഒരു ചരിത്ര രേഖ

ഗ്രാമീണ മേഖലയെ ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന കടക്കെണിയെന്ന വന്മരം വിവിധ ഭരണകൂടങ്ങളുടെ പരിഷ്കാരങ്ങളിലും നയങ്ങളിലും ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയതും, ഇന്ത്യൻ കാർഷിക മേഖലയുടെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഘടനാപരമായ അസ്വസ്ഥതകളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ്. സംയോജിതവും സുസ്ഥിരവുമായ നയങ്ങളുടേയും പരിഷ്കാരങ്ങളുടേയും അഭാവത്തിൽ കർഷകരുടെ ദുരിതം താൽക്കാലികമായി കുറക്കുന്ന ഒരു വേദനാസംഹാരിയായി മാത്രം കാർഷിക കടാശ്വാസ പാക്കേജുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

Read more

A Short History of Farm Loan Waivers and a Map of Farmers’ Pipe Dreams

The loan waivers act only as a quick-fix to ease farmers’ distress in the absence of coordinated and sustained reforms. Unless the real issues that push the farmers into debt crisis are identified and addressed, the loan waiver solution will only serve as a trump card in the hands of politicians and pose challenges like undermining public spending, price hikes, credit indiscipline and a moral hazard.

Read more

When the White Revolution Turns Grey; the Future of India’s Dairy Sector [Part 2]

There is a wave of misconceptions circulating around about the drawbacks of crossbred cattle. The glorifications of Indian native cattle breeds, without any proper scientific foundations or data, added fuel to this facade.

Read more

When the White Revolution Turns Grey; the Future of India’s Dairy Sector [Part 1]

India’s annual milk production per cow is only 1,310 kg, whereas the world average is 2,200 kg. It is desperately incompetent when compared with the 9,314 kg of the US and 10,035 kg of Israel, India’s major competitors.

Read more

What is eNAM? Between a Dream and Reality

Lack of infrastructure facilities like assaying framework, quality testing machines, internet, computers, and other support mechanisms also impede the full-fledged implementation of eNAM. An efficient physical and financial payments infrastructure are also inevitable to gain the confidence of farmers and traders.

Read more

Land Acquisition: The Last Straw that Break the Indian Farmers’ Back?

Sarnath, Dwaraka, Ujjain, Kalibangan, Muziris, yes, India is a country of ancient cities and civilisations. The history of the urban

Read more

Age of Urban Farming and the Next Revolution in Agriculture

Somewhere, we have read that the history of agriculture is also the history of technology. If we tweak the sentence

Read more

കോൾഡ് സ്റ്റോറേജും ഇന്ത്യൻ കാർഷിക രംഗവും; ഉറങ്ങുന്ന ഭീമന്റെ തണുത്തുറഞ്ഞ ഭാവി

2018 ജനുവരി മധ്യത്തിൽ ഉത്തർ പ്രദേശിലെ ഭീമക്പുര ഗ്രാമത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഉരുളക്കിഴങ്ങുകൾ ചീയുമ്പോഴുള്ള തുളച്ചു കയറുന്ന മണംകൊണ്ട് വീർപ്പുമുട്ടി. 2017 ജൂലൈയിലാകട്ടെ ഒഡീഷയിലെ ജാജ്പൂരിലേക്കുള്ള പാത കർഷകർ

Read more

Cold Storage and Indian Agriculture: The Cold Future of a Sleeping Giant

In the mid-January 2018, the road to Bhimakpura village of Uttar Pradesh (UP) was reeking with a rotten smell of

Read more

A Walk on the Sickle’s Edge: When Looking for Farmers in the Union Budget 2018

A series of historic events that cause far-reaching implications often starts, as always in the history books, with unbelievably trivial

Read more