പ്രളയക്കെടുതി: മൃഗസമ്പത്തിനെ വീണ്ടെടുക്കാം

മഹാപ്രളയവും ഉരുൾപൊട്ടലുമെല്ലാം നമ്മുടെ നാടിൻറെ മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലക്കുണ്ടാക്കിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ചെറുതല്ല. സർക്കാരിന്റെ പ്രാഥമിക കണക്കുപ്രകാരം 46,000 ത്തോളം കന്നുകാലികളും, 2 ലക്ഷത്തോളം വളർത്തുപക്ഷികളും പ്രളയദുരന്തത്തിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

Read more

When the White Revolution turns grey; the future of India’s dairy sector [Part 2]

There is a wave of misconceptions circulating around about the drawbacks of crossbred cattle. The glorifications of Indian native cattle breeds, without any proper scientific foundations or data, added fuel to this facade.

Read more

When the White Revolution turns grey; the future of India’s dairy sector [Part 1]

India’s annual milk production per cow is only 1,310 kg, whereas the world average is 2,200 kg. It is desperately incompetent when compared with the 9,314 kg of the US and 10,035 kg of Israel, India’s major competitors.

Read more

Land Acquisition: The Last Straw that Break the Indian Farmers’ Back?

Sarnath, Dwaraka, Ujjain, Kalibangan, Muziris, yes, India is a country of ancient cities and civilisations. The history of the urban

Read more

How GST Can Reinvent Hope for the Crops and Change the Plight of the Indian Farmer

Turkish filmmaker Semih Kaplanoglu’s 2017 movie, “Grain” is a contemplative, apocalyptic, science-fiction (sci-fi) drama, which predicts a corporate controlled future,

Read more